Gratis verzending op orders boven de € 99,-.

Privacybeleid

Index

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Cookies
Artikel 4 - Software
Artikel 5 - Online betalingen
Artikel 6 - Reviews
Artikel 7 - Uw rechten
Artikel 8 - Inzagerecht
Artikel 9 - Rectificatierecht
Artikel 10 - Recht op beperking van de verwerking
Artikel 11 - Recht op overdraagbaarheid


 
Artikel 1 - Definities
Passion 4 E-Mobility: Bedro, online handelend onder de naam: Passion 4 E-Mobility statutair gevestigd te (5658 SR) Eindhoven, Waterfront 507(Geen bezoekadres), ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 77254937.
Domeinhttps://passion4emobility.com/
Gebruiker: een persoon welke zich bevindt in het domein;
Privacybeleid: deze pagina´s;
Content: tekst geschreven & gepubliceerd door Passion 4 E-Mobility . 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Dit Privacybeleid geldt voor alle domeinen van Passion 4 E-Mobility ;
2.1. het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 3 - Cookies
Passion 4 E-Mobility plaatst of verstuurt cookies indien er vooraf akkoord wordt gegeven op een automatische notificatie. Indien akkoord wordt er direct ingestemd met dit privacybeleid. 
3.1. Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die om analytische redenen automatisch worden verzameld door een domein van Passion 4 E-Mobility worden verzameld door cookies. Automatisch verzamelde gegevens zijn nooit persoonsgegevens.
3.2. Automatisch e-mailbericht 
Passion 4 E-Mobility verzendt automatisch e-mailberichten m.b.t. marketingdoeleinden, deze e-mailberichten bevatten cookies, de automatisch meegezonden cookies worden gebruikt om kwaliteiten van marketingdoeleinden te verbeteren. Alle geautomatiseerde e-mails verzonden door Passion 4 E-Mobility bevatten een ‘unsubscribe’ link in de content.
 
Artikel 4 - Software
4.1. Shopify
Passion 4 E-Mobility ontwikkelt uitsluitend een online winkel in Shopify.
4.2. Microsoft - Outlook
Passion 4 E-Mobility gebruikt voor al haar e-mail inboxen uitsluitend Outlook van Microsoft.
 
Artikel 5 - Online betalingen
5.1 Passion 4 E-Mobility deelt vertrouwelijke informatie nooit met een derde partij uitgezonderd om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen. 
5.2. De gekozen betaalmethode 
Betalingen in de checkout van een domein, worden verwerkt via Shopify Payments, Mollie, Klarna, Pay.nl, in3, Spraypay, AfterPay of Billink.

5.3. Gefinancierde betaling
Indien een gebruiker heeft gekozen voor de betaalmogelijkheid Klarna, Pay.nl, in3, Sprapay, AfterPay of Billink in de checkout van Passion 4 E-Mobility worden de opgegeven gegevens gedeeld met deze 3e partij ten behoeve van een aanvraag van een kredietfaciliteit. 
5.4. Bewaartermijn klantprofiel
Vertrouwelijke informatie in de vorm van een klantprofiel worden verwerkt in de boekhouding van Passion 4 E-Mobility. Op grond van wettelijke verplichtingen dient Passion 4 E-Mobility haar boekhouding te bewaren voor een termijn van 7 jaar. 
5.5. Inzagerecht 
Een persoon heeft te allen tijde het recht gegevens verwerkt door Passion 4 E-Mobility m.b.t. zijn of haar klantprofiel in te zien. Aanmerking voor inzage dient schriftelijk te worden aangevraagd per e-mail.

Artikel 6 - Reviews

1.1. Passion 4 E-Mobility verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Artikel 7 - Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 8 - Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Artikel 9 - Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Artikel 10 - Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Artikel 11 - Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 12 - Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Tester. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Waar ben je naar op zoek?

Je winkelwagen